Discovery Service for Kasetsart Univ

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
วัน เวลาเปิดรับสมัคร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (MECON)รุ่นที่ 24
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 - วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
: MCE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 รอบที่ 2
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
:
MAE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 (รอบที่ 2)
กำหนดการกรอกประวัตินิสิตและการลงทะเบียน
รหัสประจำตัวนิสิตเพื่อใช้กรอกประวัตินิสิตใหม่

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนการรายงานตัว
ของบัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดกำหนดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : MAB ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 (รอบที่ 2
)
กำหนดการกรอกประวัตินิสิตและการลงทะเบียน
รหัสประจำตัวนิสิตเพื่อใช้กรอกประวัตินิสิตใหม่

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนการรายงานตัว
ของบัณฑิตวิทยาลัย
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน
รายละเอียดกำหนดการ

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Doctor of Philosophy (Economics) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(รอบที่ 2)
รายละเอียดกำหนดการ

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
: MBE รุ่นที่ 21 (รอบที่ 2)

กำหนดการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตและการลงทะเบียน
แผน ก (วิทยานิพนธ์)

แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนิสิต
ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

รายละเอียดกำหนดการ

   
 

 

 
 
 

 
 
 

 

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศ และงานมัชฌิมนิเทศ ประจำปี พ.ศ.2557 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 12 และภาคปกติ ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 - วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด, สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จำกัด และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง EC 5628 ชั้น 6 อาคาร 5 (อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ )
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 พ.ค. 57
กิจกรรมงานแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก MECON 23 วันที่ 20 พ.ค. 57
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต MAE 18 และภาคปกติ วันที่ 25-27 เม.ย. 57

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต MAB 12 วันที่ 14-16 มี.ค.57

ศูนย์จัดโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความต้องการและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.57

ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ วันที่ 12 มี.ค.57

งานมัชฌิมนิเทศฯ นิสิต ป.โท ภาควิชา ศกท. วันที่ 8 มี.ค.57 ณ ห้อง EC 5205

กิจกรรมแนะนำหลักสูตร MAE และ MAB วันที่ 1 มี.ค.57 ณ ห้อง EC 5502

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ นิสิต MBE 20 วันที่ 19 ก.พ.57
ณ ห้อง EC 5606

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ เรื่อง ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ วันที่ 16 ม.ค.57 และ 2-3 ก.พ.57

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2557 โดยนิสิต MCE เมื่อวันที่ 26 ม.ค.57

 

Download ปกแผ่น CD
Download แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปของศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
Download หนังสือขอข้อมูล/ขอเข้าสัมภาษณ์/ขอศึกษาดูงาน หรือส่งแบบฟอร์ม ONLINE
รายละเอียดรายชื่อวารสารที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและเอก