Discovery Service for Kasetsart Univ

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
วัน เวลาเปิดรับสมัคร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (MECON) รุ่นที่ 24
รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) และ ประกาศชี้แจงกำหนดการต่างๆ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ มารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ห้องสำนักงานศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
: MBE รุ่นที่ 22 (รหัส 58)
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 - วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
:
MAE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : MAB ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
   
 

 

 
 
 

 
 
ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 (รายละเอียด)
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557 โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สามารถ Download ใบสมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.parliament.go.th/ ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 The Ninth National Conference of Economists) โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความได้ที่ www.ncethailand.org
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ระหว่าง วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 029428200 ต่อ 8231-8235
 

 

ภาพกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการ "ปฏิรูปอย่างไรเกษตรไทยไปโลด" วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
ภาพกิจกรรมงานฉลองปริญญาบัตรแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 18.00-22.00 น ณ ห้องบอลรูมเอ ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นส์
ภาพกิจกรรมงานฉลองแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตใหม่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
ภาพกิจกรรมซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557
The 12th SARD Workshop in Thailand Challenging Issues in Asian Retail Internationalization: Focusing on Primary Industries in the Emerging Markets.
Date: November 28, 2014 Study Tour. November 29-30, 2014 Paper Presentation.
Place: Faculty of Economics, Kasetsart University Bangkok, Thailand.
Advance registration at: Faculty of Economics Center for International Affaris. Room 5216, 2nd floor, Economics Laboratory Building.
ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศ และงานมัชฌิมนิเทศ ประจำปี พ.ศ.2557 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 12 และภาคปกติ ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 - วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด, สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จำกัด และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง EC 5628 ชั้น 6 อาคาร 5 (อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ )
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 พ.ค. 57
ภาพกิจกรรมงานแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก MECON 23 วันที่ 20 พ.ค. 57
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต MAE 18 และภาคปกติ วันที่ 25-27 เม.ย. 57

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต MAB 12 วันที่ 14-16 มี.ค.57

ศูนย์จัดโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความต้องการและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.57

ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ วันที่ 12 มี.ค.57

งานมัชฌิมนิเทศฯ นิสิต ป.โท ภาควิชา ศกท. วันที่ 8 มี.ค.57 ณ ห้อง EC 5205

กิจกรรมแนะนำหลักสูตร MAE และ MAB วันที่ 1 มี.ค.57 ณ ห้อง EC 5502

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ นิสิต MBE 20 วันที่ 19 ก.พ.57
ณ ห้อง EC 5606

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ เรื่อง ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ วันที่ 16 ม.ค.57 และ 2-3 ก.พ.57

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2557 โดยนิสิต MCE เมื่อวันที่ 26 ม.ค.57

 

Download ปกแผ่น CD
Download แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปของศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
Download หนังสือขอข้อมูล/ขอเข้าสัมภาษณ์/ขอศึกษาดูงาน หรือส่งแบบฟอร์ม ONLINE
รายละเอียดรายชื่อวารสารที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและเอก