Discovery Service for Kasetsart Univ

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
วัน เวลาเปิดรับสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 6
รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 - วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 19 (MAE) วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 13 (MAB) วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 13 (MCE)
วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 21 (MBE)
รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม - วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 255
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 13 (MCE)
วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 6
รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557-วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 19 (MAE) รอบที่ 2 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 - วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 13 (MAB) รอบที่ 2 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 - วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (ผู้สมัครรอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19
แผน ก (วิทยานิพนธ์)
แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13
แผน ก (วิทยานิพนธ์)
แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา" หากนิสิตท่านใดสนใจสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 โทรศัพท์ 02-942-8683 และ 02-942-8172
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ส่งบทคัดย่อและผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยส่งทาง E-mail: cegs.cmu@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.econ.cmu.ac.th/cegs2014 (เอกสารประกอบ)

 
ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ รับรางวัลชมเชย งานประชุมวิชาทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต MAB 12 วันที่ 14-16 มี.ค.57

ศูนย์จัดโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความต้องการและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.57

ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ วันที่ 12 มี.ค.57

งานมัชฌิมนิเทศฯ นิสิต ป.โท ภาควิชา ศกท. วันที่ 8 มี.ค.57 ณ ห้อง EC 5205

กิจกรรมแนะนำหลักสูตร MAE และ MAB วันที่ 1 มี.ค.57 ณ ห้อง EC 5502

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ นิสิต MBE 20 วันที่ 19 ก.พ.57
ณ ห้อง EC 5606

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ เรื่อง ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ วันที่ 16 ม.ค.57 และ 2-3 ก.พ.57

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2557 โดยนิสิต MCE เมื่อวันที่ 26 ม.ค.57

งานประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรการจัดการทรัพยากร, เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ และ ธุรกิจการเกษตร ให้แก่นิสิต ป.ตรี เมื่อวันที่ 6 ม.ค.57

 

Download ปกแผ่น CD
Download แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปของศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
Download หนังสือขอข้อมูล/ขอเข้าสัมภาษณ์/ขอศึกษาดูงาน หรือส่งแบบฟอร์ม ONLINE
รายละเอียดรายชื่อวารสารที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและเอก
 

 

ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร เปิดรับสมัครทุนนิสิตผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์ ในระดับปริญญาเอก 2 ทุน ระดับปริญญาโท 2 ทุน) โดยมีรายละเอียด ดังน
1. เป็นนิสิตที่สมัครเข้าศึกาาในภาคต้น ปีการศึกษา 2556
2. ผลการเรียนระดับปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป และผลการเรียนระดับปริญญาโท ของปีการศึกษา 2556 3.25 ขึ้นไป
3. เรียนวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ไม่ต่ำกว่า 50% ของแผนการเรียน
4. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
5. อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นอาจารย์สังกัดในคณะที่กำหนดและเป็นนักวิจัยสังกัดศูนย์ฯ (หากไม่ได้เป็นสักวิจัยสังกัดศุนย์ฯ สามารถดำเนินการยื่นเรื่องเสนอขอเป็นนักวิจัยฯ ได้)
ผู้สนใจสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ และยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร